Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การตรวจสอบเบื้องต้นของสารธรรมชาติจากสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีผลต่อ T-cell proliferationSuvina Ratanachaiwong; Kusumarn Noipa; Songsri Kaewsuwan; สนั่น ศุภธีรสกุล; Kritawan Muneemonal; Kaesorn Nathong; Gomol Rangkla; Hiromitsu Takayama; Wantana Reanmongkol; Sanan Subhadhirasakul; Hiromitsu Takayama; Mariko Kitajima; Norio Aimi; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการเจริญ การผลิต และการปล่อยสารพิษศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ถนอมจิต สุภาวิตา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิดเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; เมตตา องค์สกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2559ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การประเมินผลทางประสาทสัมผัสของชาจากตำรับจตุผลาธิกะและผลต่อการยืดอายุของ Caenorhabditis elegansศศิธร ชูศรี; ธรรมรัตน์ แก้วมณี; ธีรวัฒน์ สุดขาว; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ