Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 36 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Gram-negative rods ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมตรีชฎา ศิริรักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2546ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อโปรโตซัวในลำไส้ (Entamoeba histolytica และ Blastocystis hominis) ในหลอดทดลองกัลยา เซ่งมาก; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2547ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อ Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) O157 :H7อมรรัตน์ หล่อธีรนุวัฒน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2544ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ Shigella spp.โสภา คำมี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2549ราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากพืชสกุล Garciniaณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2549ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากใบสายหยุด และ แก่นแกแลโสภา คำมี; นิวรรณ อินทรักษา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544การตรวจสอบเบื้องต้นของสารธรรมชาติจากสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีผลต่อ T-cell proliferationSuvina Ratanachaiwong; Kusumarn Noipa; Songsri Kaewsuwan; สนั่น ศุภธีรสกุล; Kritawan Muneemonal; Kaesorn Nathong; Gomol Rangkla; Hiromitsu Takayama; Wantana Reanmongkol; Sanan Subhadhirasakul; Hiromitsu Takayama; Mariko Kitajima; Norio Aimi; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2543การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาทางเภสัชเวท ของสารสกัดจากผลส้มแขก Garcinia atroviridisอรุณพร อิฐรัตน์; ถนอมจิต สุภาวิตา; ปราณี รัตนสุวรรณ; เบญจวรรณ ขวัญแก้ว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์