Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.055 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ผลของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4; อมรรัตน์ สารบัญ; การประถมศึกษา
2546ผลของการใช้สัญญาการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันอัจฉรา ธรรมาภรณ์; จารุวรรณ ยั่งยืน; จิตวิทยาการศึกษา
2546ผลของการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ที่มีต่อความสามารถในการตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; สายพิน มีสุข; การประถมศึกษา