Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 80 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างการสอนโดยใช้การเรียยนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2541ผลการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาณิตย์ คดีพิศาล; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2541ผลของการจัดกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พเยาว์ อังกสิทธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2545ผลของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ธีรพงศ์ แก่นอินทร์; นัยนา ฉางวางปราง; การประถมศึกษา
2541การศึกษาติดตามการใช้แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2542ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จิราภรณ์ สิงหพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2549ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์ พจนตันติ; อัมพวา รักบิดา; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2545ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยวิธีการจับคู่กันเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ธีรพงศ์ แก่นอินทร์; พัฒนี กั่งเซ่ง; การประถมศึกษา
2546องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานีณรัณ ศรีวิหะ; อัญชลี หนูรักษ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก องค์ประกอบด้านจิตพิสัย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เกษตรชัย และหีม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา

Discover