Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 91 (Search time: 0.08 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รูปแบบการบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้เอกรินทร์, สังข์ทอง; ปาลีวรรณ, สิทธิการ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเรชา, ชูสุวรรณ; เกวลิน, ไชยสวัสดิ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2559การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21สำหรับ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชิดชนก เชิงเชาว์, ชิดชนก; คาลี, เพ็ญศรี; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2558ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558 - 2567)เอกรินทร, สังข์ทอง; สุมาวดี, พวงจันทร; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2558ผลของการใช้เกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติด้านพหุวัฒนธรรม เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อลิสรา, ชมชื่น; อัจฉรา, เปรมปรีดา; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณัฐวิทย์, พจนตันติ; นูรียะห์, ตาเยะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนอิสลามศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; สุไลมาน, ยังปากน้ำ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชิดชนก, เชิงเชาว์; ชญานิษฐ์, กาญจนดี; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2556การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; เจะนิเยาะ, มุสตาปะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาวิชัย, นภาพงศ์; อดุลย์, ภัยชำนาญ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา