Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 161-170 of 190 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาสอับดุลเลาะ, การีนา; อาหะมะ, กือโด; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; ฮาเซ็ง, มะเซ็ง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552บทบาทและการพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรจง, ฟ้ารุ่งสาง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554ความต้องการด้านการอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กัลพฤกษ์, พลศร; จารุพรรณ, มียิ้ม; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; นูรฮานาน, อูซิน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; สิรินารถ, แววสง่า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2558การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีดวงมณี, จงรักษ; รอฮานี, เจ๊ะอุเซ็ง; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2557สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; อิสมาแอล, หลีเส็น; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554การวิเคราะห์รูปแบบที่ควรจะเป็นของงานอาสาสมัครโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; มูฮัมมัดรุสดี, นาคอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีสนั่น, เพ็งเหมือน; ตอฮีเราะห์, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา