Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 141-150 of 190 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาสเขต 1 (พ.ศ.2555-2560)ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; จำนงค์, แสงหวัง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้อิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; มูหามัดรูยานี, บากา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อาเรฟ, หะยีหามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; ฮอซาลี, บินล่าเต๊ะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2550แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์, พจนตันติ; ซานูรี, เมาะบูลา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; เอกภูมิ, เสมวรนนท์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2555การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชั่นในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลาสมหมาย, ช่างเขียน; พวงทิพย์, แก้วทับทิม; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอลิสรา, ชมชื่น; มุสลีฮะฮ์, สุหลง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; อาทิตยา, การัมซอ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา