Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 121-130 of 190 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีสนั่น, เพ็งเหมือน; จิตติพร, จันทรัตน์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2551ผลของการเรียนการสอนบนเว็บเรื่องจีนและโครโมโซมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์, พจนตันติ; สุรชัย, ผาสุก; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554สาเหตุและการจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2ชวลิต, เกิดทิพย์; ภัทรชรี, หนูแพ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2550ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณิตา, นิจจรัลกุล; เปรมวดี, โกมลตรี; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของครูที่ผ่านการอบรมบัญชี ค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เพ็ญชาติ, จอมหงษ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของทารก อายุ 6-12 เดือน ในจังหวัดปัตตานีเทวี ทองแดง, คาร์ริลา; นัฏฐพร, อนิสงค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดยะลาชิดชนก, เชิงเชาว์; จันทิมา, หัสนีย์; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2554การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; ยูสนานี, สาเล็ง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2551สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; อัฮมัดซากี, มาหามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียน โรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; มาเรียม, มะแซ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)