Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 121-130 of 190 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556เพ็ญพักตร์, ทองแท้; เจ๊ะมัยฮัน, มาหิเละ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีดวงมณี, จงรักษ; รอฮานี, เจ๊ะอุเซ็ง; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2557รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; สิรินารถ, แววสง่า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอลิสรา, ชมชื่น; มุสลีฮะฮ์, สุหลง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555ผลของการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อมธีรพงศ์ แก่นอินทร์; นุรอานี โตะโยะ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของประชากรนกยางเปีย ในบริเวณเรือนจำกลางปัตตานีวรรณชไม การถนัด; สมศักดิ์ บัวทิพย์
2557การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; เอกภูมิ, เสมวรนนท์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อลิสรา, ชมชื่น; อาดัม, ยูโซะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550ปัจจัยภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีประชา, ฤาชุตกุล; สัตยา, คงวัฒนา; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553ปัตตานีและยะลาในรายงาน "ลับ" หลังญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกพุทธพล, มงคลวรวรรณ; Faculty of Humanities and Social Sciences (History and Art); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ