Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-78 of 78 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; รุสดีย์, ดอหะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555การปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อริยา, คูหา; ไชยสิทธิ์, กิจค้า; นิพนธ์, ภู่พลับ; ภิญญดา, อธิรัตนชัย; นารีมาน, ฮะซานี; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2556วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปัตตานีเรชา, ชูสุวรรณ; ปวีณ์กร, คลังข้อง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; นูรฮานาน, อูซิน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การพัฒนาระบบการฝึกหัดครูเชิงสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้เว็บเป็นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครูประจำการวุทธิศักดิ์, โภชนุกูล; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1เอกรินทร์, สังข์ทอง; สิริถาวร, ดิศรพงศ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาครู : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1เอกรินทร์, สังข์ทอง; กรุณพล, พราหมเภทย์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1เอกรินทร์, สังข์ทอง; น้ำทิพย์, บุญยะวัน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา