Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 78 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอิสลามอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; โชคชัย, ศุภภิญโญ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554การมีส่วนร่วมของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักรินทร์, ชนประชา; สุนทร, เพ็ชรคง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2เอกรินทร์, สังข์ทอง; อรัญฎี, มะเย็ง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ศักรินทร์, ชนประชา; สูรียาดา, เล็งนู; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3เอกรินทร์, สังข์ทอง; ธานี, มาลาศรี; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการสื่อสารของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; ศุภฤกษ์, เวศยาสิรินทร์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศักรินทร์, ชนประชา; มูฮำหมัดอาลี, วาเต๊ะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556ระดับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิรญาณ์, รัตน์น่วม; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2555ความคาดหวังของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมการบริหารงานเอกสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2554ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดวงมณี, จงรักษ์; สมเกียรติ, หนูแก้ว; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว