Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 25 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอตและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีนวันเฉลิม แวดอเลาะ; เจริญ นาคะสรรค์; ซีตีไซยีดะห์ สายวารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติอาซีซัน แกสมาน; วิลาสินี รัตนะ; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม้ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง โครงการเจริญ นาคะสรรค์; รสริน ช่วยสกุล; อาซีซัน แกสมาน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์จิราภรณ์ เยื้อนชลคำ; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549อิทธิพลของสารก่อเจลและสารตัวเติมต่อการแปรรูปและสมบัติของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติชนิดครีมเจริญ นาคะสรรค์; ณัฐกร สิทธิรักษ์; อาซีซัน แกสมาน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548การวัลคาไนเซชันร่วมของยางธรรมชาติแบลด์กับยางอีพีดีเอ็มนัฐพล อุทัยพันธ์; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ โครงการเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2551โครงการยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็มเพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสีกรรณิการ์ สหกะโร; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การเตรียมกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์สำหรับติดประสานงานไม้เบญจ ทองนวลจันทร์; สุรีย์พร อินทรโยธา; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; จิตรลดา สาแหละ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์