Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-35 of 35 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดในชุมชนภาคใต้ตอนล่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557การศึกษาอิทธิพลของต้นตอยางพาราพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานโรครากขาวกับกิ่งตายางพันธุ์ดีจรัสศรี นวลศรี; อิมรอเฮม ยีดำ; สายัณห์ สดุดี; รัชนีกร แก้วจุลกาญจน์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยลงโดยใช้่สารกระตุ้นเพื่อลดการสิ้นเปลืองเปลือกของยางพาราสายัณห์ สดุดี; รวีย์รัชต์ รักขันธ์; Lacote, Regis; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; จุรีรัตน์ รักขันธ์; Lacote, Regis; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์