Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-24 of 24 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การสร้างแบบจำลองเกมการจัดการธุรกิจ : อุตสาหกรรมยางพาราสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; วิวัฒน์ ลี; จิราวรรณ สำอางศรี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2535โครงการสำรวจสถิตินักท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 2534จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สมมาตร จุลิกพงศ์; จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สมมาตร จุลิกพงศ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2559รายงานฉบับสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถตามมาตรการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ดวงปัญญา; อรอนงค์ สัตยารักษ์; จันทรา สงทวน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี