Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 178 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2556การพัฒนาสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออม กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังนราภรณ์ ไชยรัตน์; ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์; ผกาแก้ว พรหมศิริ; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2559ผลของการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่เจษฎา รัตนวุฒิ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้จันทิมา ชั่งสิริพร; พรศิริ แก้วประดิษฐ์; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาจากคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาอรทัย เนียมสุวรรณ; นฤมล เส้งนนท์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2555การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย : สารอนุพันธ์ Stilbene synthesis of antibacterial stilbene derivativesสุชาดา จันทร์พรหมมา; ณวงศ์ บุนนาค; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2555รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถาบันเรื่องการศึกษาต้นทุนการผลิตวิศวกร ปีงบประมาณ 2551 - 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พวงน้อย ศิขรินมาศ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2559ฤทธิ์ต้านการอักเสบของแอสตาแซนธินและแอสตาแซนธินลิโพโซมสกัดจากเปลือกกุ้งขาวในหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าบวมด้วยคาร์ราจีแนนศุภิตา ธนะเศวตร; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2558ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์มธรรมนูญ โปรดปราน; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2558การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium guizhouense PSUM04 และ Beauveria bassiana PSUB01นริศ ท้าวจันทร์; อรัญ งามผ่องใส; ปฐมพงษ์ วงศ์เลี้ยง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช