Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 9042 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในประเทศไทยฐิติมดี, อาพัทธนานนท; นุรณี, สือรี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557ผลของการนวดแบบประยุกต์ที่มีต่อความอดทนและแรงระเบิดของกล้ามเนื้อและระดับความผ่อนคลายทางจิตใจของนักกีฬาประชา, ฤาชุตกุล; ตูแวยูโซะ, กูจิ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเยาวนิจ กิตติธรกุล; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสต้นแบบแบบกระบวนการผลิตต่อครั้งร่วมด้วยไมโครเวฟและโหมดการกระตุ้นสำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากขยะชีวมวล (กรณีศึกษากะลาปาล์มน้ำมัน)ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์; ชาคริต ทองอุไร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การทำนายการเปลี่ยนแปลงของริมฝึปากภายหลังการถอยฟันหน้าในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันผิดปรกติประเภทที่ 2 ดิวิชั่น 1สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเปรมวดี, โกมลตรี; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนเซทที่ใช้ซิลิกาจากเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นสารเสริมแรงปุญญานิช อินทรพัฒน์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานสำหรับแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุมแข็งเปลวไฟเธียรศักดิ์ ชูชีพ; นริศรา มหาธนินวงศ์; สมใจ จันทร์อุดม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในฟองน้ำของไทยจากแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานีอนุชิต พลับรู้การ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์