Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549เจตคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคเนื้อหมูสมุนไพร ในเขตจังหวัดสงขลายุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ
2547การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; มงคล หลิม; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อำมร อินนุรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์