Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 91-100 of 135 (Search time: 0.092 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำยางสดของเกษตรกรชาวสวนยางในเขตอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; เมทิกา อำนาจเจริญพร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การประเมินผลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ศุภโชติก์ แก้วทอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; หทัยชนก บุญยง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูกาล ในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อรุณี กายฤทธิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อดิศร คงคิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธ.ก.ส. สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อุทัย อักษรพันธ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2557การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาและการตอบสนองของอุปทานข้าวเปลือกนาปีในประเทศไทยสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ปริยากร บุญส่ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2010Revealed comparative advantage (RCA) and constant market share model (CMS) of Indonesia palm oil in ASEAN marketSutonya Thongrak; Evi Thelia Sari; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจ้างแรงงานของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ฮาวาริสมี เหมยา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อิงอร รัตตัญญู; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์