Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 135 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การใช้บริการสินเชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน :กรณีศึกษาพื้นที่ให้บริการของธนาคารออมสินสาขายะหา จังหวัดยะลาสุธัญญา ทองรักษ์; สามารถ ลือแบเต๊ะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554พฤติกรรมการบริโภคข้าวโพดหวานของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; หทัยรัตน์ บุญรัศมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; พัชรินทร์ ไตรทิพยพงศ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลสดแช่เย็นแช่แข็งของผู้บริโภคในเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; วรรธิษณุ สุระคำแหง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามแบบคอกของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ชญานาท แซ่ยิบ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ทัศนคติของเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤติกรรมการรับซื้อน้ำยางสดของพ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้านในตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ชลินญา ประพรหม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของพนักงานในสำนักงาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ไกรสร โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นิลุบล สุวลักษณ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จำกัด ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; นิพนธ์ เตชะรัตนวิบูลย์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์