Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 111-120 of 134 (Search time: 0.096 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อัญชุมา อักษรสิทธิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; กฤษณะ คงเขียว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; พรภิรมย์ แป้นขำ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; มนฑกานต์ พิธกิจ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขายผลผลิตยางพารารูปแบบต่าง ๆ ของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาอยุทธ์ นิสสกา; วันทนีย์ ยะหวา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปัทมา ไชยวงศ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การขายผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; เฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; สาวิตรี วรรณกาล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; วิรัตน์ คงบุญ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการทางการเงินธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูลสุธัญญา ทองรักษ์; ชนิษฐา โกวิทพิทยาการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์