Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 134 (Search time: 0.037 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานผลการวิจัยการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพาราที่สูงที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบในตำบลท่าชะม่วง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลากนกพร ภาชีรัตน์; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูลศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์; พรชนก จันตระกูล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคใต้ภัทรวรรณ แท่นทอง; สมใจ หนูผึ้ง; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทยสุธัญญา ทองรักษ์; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2550การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการทำไร่นาสวนผสมในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; รุฐิรา วรรณจาโร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนปาล์มในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปริญญา เฉิดโฉม; เกียรติศักดิ์ เทพหนู; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; บุบผา ตั้งโรจนขจร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของผู้ประกอบการส่งออกยางพาราในจังหวัดสงขลาต่อการให้บริการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และท่าเรือสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นฤมล บุญกาญจนา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2556การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกรในอำเภอบางเลน จังหวดันครปฐมสุธัญญา ทองรักษ์; มัณฑนา หีมมิหน๊ะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุธัญญา ทองรักษ์; นงนุช วัฒนประดิษฐ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์