Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 127 (Search time: 0.039 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความพึงพอใจของสมาชิกในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร :‡bกรณีศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสสุธัญญา ทองรักษ์; ฐิตินันท์ เนื้อน้อย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ลักษณะการจัดการผลิตแพะเนื้อเชิงการค้าของเกษตรกรในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; บัญญัติ เหนือเกตุ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ระบบการผลิตยางแผ่นดิบของนักลงทุนรายย่อย : กรณีศึกษา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ไพฑูรย์ อินทรัตน์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการปันส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวนยางและแรงงานกรีดยางในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; วิไลวรรณ อึ้งสุวรรณกุล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; อรทัย ตราชู; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การศึกษาลักษณะการซื้อขายผักและผลไม้ : กรณีศึกษาตลาดค้าส่งผักและผลไม้สดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; ศุภมาส ใจห้าว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ดวงพร เมียรเกิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ผุสดี แสงกูล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติต่อการบริโภคผักสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; พิชิตพล ชุ่มจินดา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรในตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; รอซีดะ ลือแบซา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์