Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 125 (Search time: 0.127 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนปาล์มในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปริญญา เฉิดโฉม; เกียรติศักดิ์ เทพหนู; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนดสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ประจักษ์ สุวรรณรัตน์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; บุบผา ตั้งโรจนขจร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขายผลผลิตยางพารารูปแบบต่าง ๆ ของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาอยุทธ์ นิสสกา; วันทนีย์ ยะหวา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปัทมา ไชยวงศ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การขายผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; เฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; สาวิตรี วรรณกาล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การศึกษาระบบตลาดไก่เนื้อในจังหวัดสตูลสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; วิชุตา หมาดหยัน; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการทางการเงินธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูลสุธัญญา ทองรักษ์; ชนิษฐา โกวิทพิทยาการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ศักยภาพทางการผลิตและการตลาดปลาน้ำจืด : กรณีศึกษาตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ชลาลัย รัตนะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์