Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 125 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตน้ำส้มควันไม้จากขี้เลื่อยเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ชัยยุทธ์ อ่อนแก้ว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ณัฐพล อารีพงศ์ธรรม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552แนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนภายใต้วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในจังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ธวัชชัย ฝั้นขุ่น; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คงขวัญ นารีหวานดี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสปริญญา เฉิดโฉม; งามเพ็ญ ลอยเมฆ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุธัญญา ทองรักษ์; ซูไรด้า สือนิ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธ.ก.ส. สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อุทัย อักษรพันธ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อภิพัฒน์ ภัทรรังรอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; หทัยชนก บุญยง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อดิศร คงคิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์