Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 125 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษามิติเชิงสถาบันกับภาวะโลกร้อนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; นฤมล บุญสุข; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; พัชรินทร์ ไตรทิพยพงศ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อองค์กรการเงินชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; รักษ์ธรรม สังขชาติ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลสดแช่เย็นแช่แข็งของผู้บริโภคในเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; วรรธิษณุ สุระคำแหง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ทัศนคติของเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤติกรรมการรับซื้อน้ำยางสดของพ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้านในตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ชลินญา ประพรหม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของพนักงานในสำนักงาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ไกรสร โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จำกัด ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; นิพนธ์ เตชะรัตนวิบูลย์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ทัศนคติต่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; ธุวพล ไทยบุรี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นิลุบล สุวลักษณ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; เจิดจันทน์ มุณีบังเกิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์