Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 125 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554พฤติกรรมการบริโภคข้าวโพดหวานของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; หทัยรัตน์ บุญรัศมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัดสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; นิตยา เกษตรกาลาม์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ณัฐพล อารีพงศ์ธรรม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552แนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนภายใต้วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในจังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ธวัชชัย ฝั้นขุ่น; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คงขวัญ นารีหวานดี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสปริญญา เฉิดโฉม; งามเพ็ญ ลอยเมฆ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติต่อการบริโภคผักสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; พิชิตพล ชุ่มจินดา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรในตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; รอซีดะ ลือแบซา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสสุธัญญา ทองรักษ์; นวรัตน์ ลีนิน; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สุรศักดิ์ ยาเด็ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์