Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 49 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดของสมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; เจะสะปิอิง บารู; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จังหวัดปัตตานีทวี ทิมขำ; บรรจง สระทอง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดยะลาสุวลัย มหากันธา; วรรณศักดิ์ แสงเสงี่ยม; การประถมศึกษา
2542ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ปราณี ทองคำ; เวคิน วุฒิวงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก องค์ประกอบด้านจิตพิสัย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เกษตรชัย และหีม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2533การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาคณิตา นิจจรัลกุล; อำนาจ สุธาประดิษฐ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักวงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนันต์ ทิพยรัตน์; วนิดา กิตติโชควัฒนา; การประถมศึกษา
2537บทบาทของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชนบท ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาประจิตร มหาหิง; สุนทร ยุทธชนะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; มะลิ ทิพย์ดนตรี; การประถมศึกษา
2538การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; สุทัศน์ ดำศรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน