Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1265 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล เขต 12อรอนงค์ คีรีโชติ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2541ผลของการสอนวิธีบทบาทสมมุติ และกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยมศึกษาอุไรวรรณ อินทยารัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2535ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในจังหวัดปัตตานีดุษฎี ใจสมุทร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การใช้เวลาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาอภินันท์ วัฒนรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2538ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดยะลาทรงสมร พิเชียรโสภณ; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2533การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการและนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราชเสรี สุวรรณประเสริฐ; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2535ทัศนะของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และกรรมการสภาตำบลที่มีต่อบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงของผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดยะลาวาสนา บุญรอด; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2536ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดปัตตานีสะมะแอ ดอเลาะ; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2538การปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุงสุรศักดิ์ เศรษฐสุข; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2539คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาอาสา ตฤตียปุตรานนท์; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)