Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 137 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ชไมพร เป็นสุข; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
2552ความตระหนักและความพร้อมต่อโครงการอนุรักษ์การได้ยินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแผนกช่างอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; อาทิตยา จิตจำนงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2550การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; สิทธิโชค อนันตเสรี; พรพิมล คีรีรัตน์; โกศล ภูริวัฒนกุล; มานพ นวลพลับ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2548รูปแบบของหลักสูตรแพทย์แบบใหม่ที่ได้มาตรฐานและเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งของระบบสาธารณสุขภาคใต้พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์; วิภาดา พฤฒิกิตติ; อานุภาพ เลขะกุล; กันยิกา ชำนิประศาสน์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2550สภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อมในงาน และสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานโอทอป อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิริอร ภัทรพฤกษา; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2558ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2548ผลของการจัดโปรแกรมคลายเครียดในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนวรรณรัตน์ ศิริพงศ์; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
2551โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กลัดดา เหมาะสุวรรณ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2523การให้อาหารทารกในกลุ่มประชากรภาคใต้ลัดดา เหมาะสุวรรณ; พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างและขนมของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอหาดใหญ่ : ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอารยา ตั้งวิฑูรย์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์