Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้:ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ศรีสุดา วนาลีสิน; วันดี สุทธรังษี; อังคณา วังทอง; อัษฎาพร เพชรรัตน์; บุญยราศรี ช่างเหล็ก; สุกัญญา เทพโซ๊ะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2554การปรับสมดุลชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; วรรณี จันทร์สว่าง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2556ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สุทิศา เจริญสิน; ปาริชาติ หนุนพระเดช; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554ผลของการพัฒนาคุณธรรมด้วยโปรแกรมจิตวิวัฒน์ในนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง; วันดี คหะวงศ์; วิมลรัตน์ จงเจริญ; Faculty of Medical Technology; คณะเทคนิคการแพทย์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2557พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติ ในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยนวลตา อาภาคัพภะกุล; อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; วรรณา สุวรรณชาตรี; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ประสบการณ์การเยี่ยวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมประณีต ส่งวัฒนา; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; วัฒนะ พรหมเพชร; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สุจิรา วิชัยดิษฐ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2558การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2557ปรียา แก้วพิมล; สุรีย์พร กฤษเจริญ; ปราณี พงศ์ไพบูลย์; โสเพ็ญ ชูนวล; อุไรรัตน์ หน้าใหญ่; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์