Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปฏิบัติของพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วย และพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้จิตติมา ธัญญาบาล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2546การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในภาคใต้สมพร อยู่ดี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2548เปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยต่อพฤติกรรมบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปในเขตภาคใต้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพและที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพฌภัญยา สุวรรณมณี; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2548พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลในกระบวนการให้ข้อมูลเพื่อขความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด/หัตถการตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ชุติมา วิภามาศ; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่