Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.02 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่มารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลไอลดา เจียมจิตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2545ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการบำบัดอาการปวดข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านผกากรอง ตั้งสุชล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2548การปฏิบัติของพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล /cอภิรดี สุขศักดิ์อภิรดี สุขศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2547ประสบการณ์ของญาติในการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อการบำบัดเยียวยาผู้ป่วยวิกฤตทิพวรรณ ทองบริสุทธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2548การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ : กรณีศึกษาสตรีไทยมุสลิมในภาคใต้จินตนา หาญวัฒนกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์)
2543ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิต กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยศรีสุดา วนาลีสิน; อรวรรณ หนูแก้ว; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช