Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.017 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจดุษฎี ใจโปร่ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2542ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโดยพยาบาลในภาคใต้นฤมล อนุมาศ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2547ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจกนกรัตน์ เนตรไสว; คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2543ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบลาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักกาญดา รักชาติ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2545การปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของพยาบาลและญาตินิสากร พงษ์เดชา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)