Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจกนกรัตน์ เนตรไสว; คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2545การปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของพยาบาลและญาตินิสากร พงษ์เดชา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2548ความเข้าใจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด การรับรู้ความต้องการด้านจิตวิญญาณกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลมุสลิมในการดูแลด้านจิตวิญญาณผู้ป่วยมุสลิมที่ใส่เครื่องช่วยหายใจจิตสิริ ปรียวณิชย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2548ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจดุษฎี ใจโปร่ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2549ความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของครอบครัวขณะผู้ป่วยได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Needs and responses to needs of family members of patients undergoing cardiopulmonary resuscitation : a case study in Songklanagarind hospitalทัศนีย์ ขุนพัฒนากุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2545ประสบการณ์ของพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยวิกฤตเสาวลักษณ์ มณีรักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2543ประสบการณ์ของผู้ป่วยในการได้รับเครื่องช่วยหายใจอรัญญา เชาวลิต; ภัทรพร จันทร์ประดิษฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)