Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 748 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อความรู้และการดูแลตนเองด้านจิตใจในสตรีหม้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้วินีกาญจน์ คงสุวรรณ; กรวิกา บวชชุม; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2556ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้:ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ศรีสุดา วนาลีสิน; วันดี สุทธรังษี; อังคณา วังทอง; อัษฎาพร เพชรรัตน์; บุญยราศรี ช่างเหล็ก; สุกัญญา เทพโซ๊ะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2558ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุมุสลิมที่ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นันทิกานต์ หวังจิ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2558ผลของโปรแกรมการใคร่ครวญด้วยอริยสัจสี่ต่อความตั้งใจคุมกำเนิดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นสุรีย์พร กฤษเจริญ; เบญจวรรณ จันทรซิว; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความเชื่อมั่นในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นหญิงในการศึกษานอกโรงเรียนวันธณี วิรุฬห์พานิช; วิลาวรรณ มากยอด; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เนตรนภา คู่พันธวี; มนทกานต์ เพ็งสกุล; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555การคาดการณ์ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการบริการสุขภาพ และความตั้งใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลศศิธร พุมดวง; ศศิธร พุมดวง; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2555ผลของโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤตวิภา แซ่เซี้ย; สุมามิตา สวัสดินฤนาท; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2557การดำเนินชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบุตรคนแรกศศิกานต์ กาละ; ชุดาณัฎฐ์ ขุนเพชร; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการเฝ้าระวังภาวะเลือดออกในสมองและการจัดการอาการผิดปกติของผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยขนิษฐา นาคะ; ไพรัตน์ รอดมี; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์