Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตกล้ายางพาราจากสายต้นต้านทานโรครากขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อนผ่านกระบวนการ โซมาติคเอ็มบริโอเจนิซิสเพื่อใช้เป็นต้นตอสมปอง เตชะโต; ยุพาภรณ์ ศิริโสม; สุนทรียา กาละวงศ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอกวัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; สมปอง เตชะโต; อรพรรณ พูนทอง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมปอง เตชะโต; สุรีรัตน์ เย็นช้อน; ยุพาภรณ์ ศิริโสม; สุนทรียา กาละวงศ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์