Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกองจำเป็น อ่อนทอง; จำเป็น อ่อนทอง; สุรชาติ เพชรแก้ว; มงคล แซ่หลิม; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2531การชักนำให้มีการสร้างแคลลัสจากใบอ่อนและลำต้นของมะม่วงหิมพานต์สมปอง เตชะโต; วิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; วันทนา เอ้งย่อง; สุภากรณ์ เหมทานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองสุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548การประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในส้มจุกและส้มโชกุนจากการใช้ต้นตอส้มบางชนิดมงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2549การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2533การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สมปอง เตชะโต; พิมพรรณ ตันสกุล; อรุณี ม่วงแก้วงาม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2543การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นกล้าลองกอง (Lansium domesticum Corr.) ที่ได้จากการเพาะเมล็ดโดยใช้เทคนิค RAPD (Random amplified polymorphic DNA)จรัสศรี นวลศรี; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การชักนำให้มังคุดตกผลเร็วมงคล แซ่หลิม; สุภาณี ยงค์; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2546การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกองสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์