Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-19 of 19 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การชักนำให้มีการสร้างแคลลัสจากใบอ่อนและลำต้นของมะม่วงหิมพานต์สมปอง เตชะโต; วิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; วันทนา เอ้งย่อง; สุภากรณ์ เหมทานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astraeus spp.)อนุสรณ์ ทองวิเศษ; สมปอง เตชะโต; วสันณ์ เพชรรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในส้มจุกและส้มโชกุนจากการใช้ต้นตอส้มบางชนิดมงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2540การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทยจิรานาฎ รัตนพงศ์; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สมปอง เตชะโต; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สุภาณี ยงค์; พรวีณา แท่นมณี; สุธีร์ สิงหบำรุง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแยกพันธุ์โดยเทคนิค RAPD และความเป็นไปได้ในการผสมข้ามระหว่างลองกอง ลางสาด และดูกูวิจิตต์ วรรณชิต; จรัสศรี นวลศรี; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2541การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; ราตรี สุจารีย์; วิทยา พรหมมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2544การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตรพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุดสมปอง เตชะโต; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2535การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจด้วยวิธีการติดตาต่อกิ่งในหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2536การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอสมปอง เตชะโต; อิบรอเฮม ยีดำ; สมยศ ชูกำเนิด; อรุณี ม่วงแก้วงาม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์