761 Research : [18] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์ บากา; เกษตรชัย และหีม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซียนิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน; ซาวาวี ปะดาอามีน; อับดุลรอนิง สือแต; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้นำมุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถีอิสลามเพื่อสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ดลมนรรจน์ บากา; ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ; สะสือรี วาลี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์เรื่องโครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล (Keadilan center)สุทธิศักดิ์ ดือเระ; นิเลาะ แวอุเซ็ง; อับดุลรอนิง สือแต; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2550สายรายงานกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคำสอนของอิสลามอับดุลเลาะ, การีนา; เชาวน์ฤทธิ์, เรืองปราชญ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อับดุลเลาะ, การีนา; สมเจตน์, นาคเสวี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555รายงานการวิจัยสภาพปัญหาและการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิเลาะ แวอุเซ็ง; ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นูรุดีน สารีมิง; มูหามัดรูยานี บากา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์, บากา; เกษตรชัย, และหีม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2547คู่มือประเทศบรูไนดลมนรรจน์ บากา; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2549ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสมเจตน์ นาคเสวี; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ดลมนรรจน์ บากา; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2549ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์ บากา; เกษตรชัย และหีม; อับดุลเลาะ อับรู; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2548การจัดการซะกาตของชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน; อับดุลรอชีด เจะมะ; อับดุลเลาะ อับรู; รอฮีม นิยมเดชา; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2545การศึกษาเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภายใต้กรอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540นูรุดดีน สารีมิง; อับดุลรอชีด เจะมะ; ซัยนูรดีน นิมา; ตายูดิน อุสมาน; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2551วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต; นิเลาะ แวอูเซ็ง; อะห์มัด ยี่สุนทรง; กาเดร์ สะอะ; สุกรี หลังปูเต๊ะ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2551สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะรอนิง สาแลมิง; มูหามัดรูยานี บากา; นิเลาะ แวอุเซ็ง; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2551ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะนักศึกษาและบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานในประเทศตะวันออกกลาง; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2549การรับรู้สุขภาพองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสมเจตน์ นาคเสวี; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18