Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 51 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; สุนิตา มินซาร์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชี่วะสาธน์; ศุภราภรณ์ ทวนน้อย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องประเภทรายการวิทยุ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; จารุวรรณ จุลพูน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องมโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชีวะสาธน์; กรกนก เปล่งอรุณ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; รณภบ สำเภาทอง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชคณิตา นิจจรัลกุล; วิริยะ จินดาวงศ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาวสันต์ อติศัพท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ส่วนของผู้ดูแลระบบวิชัย นภาพงศ์; ขรรค์ชัย แซ่แต้; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2545ผลของรูปแบบการทบทวนเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออกแบบกราฟิกวสันต์ ชีวะสาธน์; ไพรัช นุ่นรักษา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547รูปแบบการใช้กระดานสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิจตา นิจจรัลกุล; พรรณี แพงทิพย์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา