Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 56 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเปรมวดี, โกมลตรี; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552ผลของการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวสันต์ อติศัพท์; นูรีซาน ดอเลาะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2551ผลของการเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิชัย นภาพงศ์; ชไมพร อินทร์แก้ว; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาวิชัย นภาพงศ์; กนกอร รื่นฤทัย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพรเทพ เมืองแมน; รัตนา อนันต์ชื่น; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนา ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอื้อการเรียนรู้พรเทพ เมืองแมน; ณัฏฐาพร รัตนคำ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2553แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพรเทพ เมืองแมน; รชยา บุญสวัสดิ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณิตา นิจจรัลกุล; ซุลราณี แวยูโซะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2553การพัฒนาครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพวสันต์, อติศัพท์; กุลลดา, สุคนธปฏิมา
2553การพัฒนาครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องห้องเรียนเสมือน : การศึกษาเชิงคุณภาพวสันต์, อติศัพท์; ทัศนีย์, ฤกษ์สโมสร