Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 51 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วย มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4วสันต์ อติศัพท์; วริพัสย์ แก้วฉาย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2544สภาพ ปัญหาและความต้องการการวางแผนการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มภาคใต้วิชัย นภาพงศ์; สุลักษณี รัตนะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549ผลของการเรียนโดยบทเรียนแบบ HyperQuest ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คณิตา นิจจรัลกุล; พนัดดา เทพญา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2542ผลของรูปแบบรายการวิทยุที่มีต่อความเข้าใจในการฟังของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิชัย นภาพงศ์; สาธิยา มูหาหมัด; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางการพิมพ์วิชัย นภาพงศ์; ธเนศ หาญใจ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องประเภทรายการวิทยุ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; จารุวรรณ จุลพูน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงบูรณาการระหว่างการฝึกสอนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณิตา นิจจรัลกุล; วสันต์ อติศัพท์; สุเทพ สันติวรานนท์; มะลิ ศรีชู; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชี่วะสาธน์; ศุภราภรณ์ ทวนน้อย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; สุนิตา มินซาร์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; รณภบ สำเภาทอง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา