895 Research : [71] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
Issue DateTitleAuthor(s)
2561แนวคิดสำคัญและลักษณะเด่นด้านการใช้ภาษาไทยในวารสารสารสุขผู้สูงวัยรัชนีฉาย เฉยรอด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์คนยากจนสูงอายุและการเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ : กรณีศึกษาภาคใต้ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม :กรณีวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาทักษะการสื่อสารจอมขวัญ สุทธินนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557กลวิธีทางภาษาที่แสดงถึงความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทยผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นภาคใต้และระดับชาติชนกพร อังศุวิริยะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกายของนักกีฬากับผลสัมฤทธิ์การแข่งขันของทีมกีฬาซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39นพดล นิ่มสุวรรณ; สุเมธ พรหมอินทร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558การจัดการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้อุทิศ สังขรัตน์; ธเนศ ทวีบุรุษ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวระหว่างคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดสตูลเกษตรชัย และหีม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซียปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจริยธรรมอิสลามของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2548รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจสภาพการใช้ภาษาของเยาวชนในภาคใต้มนตรี มีเนียม; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์; สุจิตรา รอดสมบุญ; กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม; วันชัย ธรรมสัจการ; นิรัติ อิงพรประสิทธิ์; โชติกา สุขรุจิ; มณฑินี จักรสิรินนท์; ชนิดา ชัยชาติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558วิถีชีวิตกับสายน้ำ : กรณีศึกษาประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ของตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจุรีรัตน์ บัวแก้ว; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาเยาวชนโดยใช้ศิลปะการแสดง : กรณีศึกษาละครเวทีเรื่อง "กากี" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มนตรี มีเนียม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาลฉัตรไชย รัตนไชย; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิจัย กาญจนสุวรรณ; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต: จุดกำเนิด วิวัฒนาการและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยวันชัย ธรรมสัจการ; ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์; เอมอร เจียรมาศ; พิเชษ แห่งหน; อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71