Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 373 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2551 : จังหวัดตรังภิญโญ ตันพิทยคุปต์; เขตการศึกษาตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2542รายงานวิจัยต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บปวดผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2551ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาภา ศรีสุข; คณะเภสัชศาสตร์
2541การพัฒนาระบบการสืบค้นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT Studies Center)รัตนาภรณ์ เครืองาม; จักริน วีแก้ว; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2547การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; พีระพิทย์ พืชมงคล; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; อานันต์ คำภีระ; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
2547การศึกษาศักยภาพและแนวโน้มการลงทุนในพื้นที่ IMT-GT : กรณีศึกษาจังหวัดยะลารัตนาภรณ์ เครืองาม; ภัทรพร ศรีวิรัตน์; ปรียาณัฐ ดางขุนทด; ปีย์วรา หนูอุไร; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย; สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พัทนัย แก้วแพง; ธัญลักษณ์ ขวัญสุข; ณัฐณิชา ไชยเอียด; คณะแพทยศาสตร์
2539ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : กรณีศึกษาการใช้เครื่องป้องกันเสียงวัชรีย์ พรรักษาดี; คณะพยาบาลศาสตร์
2527การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กวัยทารกถึงวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดสงขลาวรรณี จันทร์สว่าง; สุชาดา วิไชยคำมาตย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2549การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาหรรษา นิลวิเชียร; อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; คณะศึกษาศาสตร์