332 Research : [83] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 83
Issue DateTitleAuthor(s)
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเฝ้าติดตามขั้นต้นการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรดอนในดินเพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูงสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2552รายงานผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องการประยุกต์ใช้งานของอิเล็กโตรเซรามิกส์ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์; กิ่งกานต์ เปาะทอง; จิราภรณ์ ศรีพรม; จุฑารัตน์ บัวมีกลิ่น; น๊อดใอนี พูลขาว; นิภาพร ดำขุน; พีรพรรณ แพ่งรักษ์; เมทินี ดุริยรัฐการ; ยุภา ฤทธิ์โต; เยาวนุช มะธุระ; ศิรินพร แก้วเมฆา; สาธิญา ดรุณศิลป์; สุจารี ฤทธิภักดี; สุดารัตน์ อินทร์น้อย; สุธารัตน์ เกตุสิงห์; สุไหลขอ โด่หลี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2534ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าในเซลล์รากข้าวกับสภาพกรดของดินพรุพิกุล วณิชาภิชาติ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2531เรื่อง การศึกษา และพัฒนาใช้ระบบสายไฟฟ้าเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์พูลพงษ์ บุญพราหมณ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2526การศึกษาคุณสมบัติทางแสงของผลึกเหลวอรุณ เอกไชย; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2530การหาปริมาณเอทเธอนอล โดยใช้จุลินทรีย์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2546การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการกรองน้ำกร่อยโดยใช้เมมเบรนพิกุล วณิชาภิชาติ; วิริยะ ดวงสุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2538การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า ณ พื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน และก่อสร้างสนามกอล์ฟในพื้นที่บ้านไร่ บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำกัด ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2545การสร้างระบบควบคุมการสวิทซ์ขั้วไฟฟ้าสำหรับเครื่องวัดความต้านทานดินสมศักดิ์ เดียวสุรินทร์; วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; แฉล้ม พรหมพัฒน์; วีระ ไทยสยาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2539การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์ตแบบไดอิเล็กทริกสำหรับผลิตก๊าซโอโซนยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ณรงค์ สุวรรณมณี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2540การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลาด้วยเทคนิคไอโซโทปรังสีธวัช ชิตตระการ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ไพบูลย์ นวลนิล; เทิดทูน ทองเจิม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2538เอนไซม์เซนเซอร์สำหรับไอออนโลหะหนักปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; พรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2551การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟาเรดสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2548การศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดภัทร อัยรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2541ผลกระทบเนื่องจากการผันแปรไนโตรเจนในสูตรน้ำเลี้ยงต่ออัตราการดูซึมฟอสฟอรัสในแพลงก์ตอนพืชธิดา เพชรมณี; พิกุล วณิชาภิชาติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2537การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดความต้านทานจำเพาะของตัวอย่างหินประเสริฐ พฤฒิคณี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2546การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฎการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์ก ในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำภัทร อัยรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2545เส้นใยแก้วนำแสงสำหรับการตรวจวัดค่า pHภราดร ภักดีวานิช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 83