Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 83 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่องการอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาเซรามิกส์สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร แกนหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริก อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน หัววัดอุณหภูมิและตัวทำความร้อนธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2534โครงการพัฒนาเลเซอร์ก๊าซไนโตรเจนขนาดเล็กยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย; ณรงค์ สุวรรณมณี; อำนวย แก้วไพบูลย์; วีระ ไทยสยาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2542เครื่องควบคุมตำแหน่งสารตัวอย่างสมศักดิ์ เดียวสุรินทร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2535การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ. ยะลาสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2542การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดไฟฟ้าแรงสูงและความถี่ณรงค์ สุวรรณมณี; วีระ ไทยสยาม; อำนวย แก้วไพบูลย์; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2535การวิเคราะห์หาปริมาณแร่หายากและแร่กัมมันตรังสีในหางแร่ดีบุกของเหมืองต่างๆ ในแถบจังหวัดภูเก็ตธวัช ชิตตระการ; สุรพล อารีย์กุล; รักชาติ บุญนำมา; ไพบูลย์ นวลนิล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2534ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าในเซลล์รากข้าวกับสภาพกรดของดินพรุพิกุล วณิชาภิชาติ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2546การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฎการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์ก ในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำภัทร อัยรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2545เส้นใยแก้วนำแสงสำหรับการตรวจวัดค่า pHภราดร ภักดีวานิช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์