Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 66 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์Takeshi Matsubara; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Narin Boontanon; Shingo Ueda; Proespichaya Kanatharana; Eitaro Wada; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; สำนักวิจัยและพัฒนา
2543การถ่ายโอนลักษณะดีของกล้วยไม้หอมเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจพรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2519การหาปริมาณแคลเซียม แมกเนเซียม โซเดียม โปแตสเซียม และตะกั่วในนมแปลงรูป เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการเก็บเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ถนอมจิต สุวรรณศรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2525การศึกษาหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบจากหัวของมะพร้าวนกคุ่มก้าน จันทร์พรหมมา; อิศริยา ทองงาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2522การศึกษาการทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์กนกอร อินทราพิเชฐ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2541การผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์ผดุง บุญสิน; สัมพันธ์ วงศ์นาวา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2541การเตรียมแอนตีบอดีต่อเอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์ เอ ซินเทส ในน้ำยางพาราและการประยุกต์ใช้วัลลี สุวจิตตานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2540เบต้า-1,3 กลูคาเนส ไอโซไซม์จากยางพาราและการต้านเชื้อรานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2537การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของข่าลิง (Alpinia conchigera Griff)วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; พิมพ์จิต ดามพวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2548การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดความร้อนสูง(2,000 C)โดยวิธีเหนี่ยวนำโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการผดุง บุญสิน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี