328 Research : [84] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การปรับสภาพน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอทานอลโดยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคซันในหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยากุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์; สุกฤทธิรา รัตนวิไล; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2003Study of the novel cardiac amyloidosis related transthyretin variant that is dentified in Thai peoplePorntip Prapunpoj; Verayuth Praphanphoj; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2013Research final report on amyloid β degradtion by the human cell expressing chimeric TTRPorntip Prapunpoj; Ladda Leelawatwattana; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558การทำบริสุทธิ์ศึกษาคุณสมบัติและการโคลนยีนของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1ม3-กลูแคนจากกุ้งขาวประภาพร อุทารพันธุ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2013Analysis of the physical internation between fas-associated death domain (FADD) and tripartite motif-containing 21 (Trim21), an E3 ubiquitin ligaseDecha Sermwittayawong; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารานันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2010Study of amyloidosis related transtyretin variants in Thai peoplePorntip Prapunpoj; Verayuth Praphanphoj; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับพัฒนาการในปลากดเหลือง (Mystus nemurus)ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา; พรทิพย์ ประพันธ์พจน์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเกลือฟอสเฟส (Na3PO4, and NaH2PO4) ที่มีต่อสัณฐานและประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงของซิลเวอร์ฟอสเฟสที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอนพงศธร อมรพิทักษ์สุข; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโอภาส บุญเกิด; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2556ผลของสารสกัดจากตำลึงต่อการสร้างและสลายไขมันในเซลล์ 3T3-L1นงพร โตวัฒนะ; กุสุมาลย์ น้อยผา; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2010Antibiotic production of antagonistic bacillus subtilis and enzyme induction in citrus fruit involving growth inhibition of green mold causing fruit rot disease of citrusWichitra Leelasuphakul; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2009Cytotoxicity os transthyretin amyloid to peripheral tissue and use of the peripheral tissue for cell based screening of the amyloid inhibitorsPorntip Prapunpoj; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอกเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นงพร โตวัฒนะ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2555รายงานการวิจัยการศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านศิลปะการแสดงอัมพร ศรประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; สมโภชน์ เกตุแก้ว; บุษกร โกมลตรี; สุภาพร วุกถ้อง; จิตรา สายสิงห์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ทวนธง ครุฑ; จิราพร บัวผุด; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; ณฐ ย่าหลี; ศักดา มรกต; โชษิตา กิจศรีนภดล; สุพรรณพร วรรณเวช; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; ณัฎฐพล ช้างนรินทร์; ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ; เทพสิน ผ่องแผ้ว; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2001Effect of fucoidan on disease resistance of black tiger shrimpWilaiwan Chotigeat; Kidchakan Supamattaya; Amornrat Phongdara; Suprapa Tongsupa; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วรรณา ประยุกต์วงศ์; ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ / จัดทำโดยทีมวิจัยโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ : อาหารพื้นบ้านอัมพร ศรประสิทธิ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84