460 Research : [89] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
Issue DateTitleAuthor(s)
2561โอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงสุวิทย์ สุวรรณโณ; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบแอนดรอยด์ณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบสารสนเทศอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้เพื่อการสืบค้นผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาอัตลักษณ์เมืองแห่งไมซ์ จังหวัดสงขลาณัฐกานต์ รัตนพันธุ์; ณัฐพล เจริญ; ชุลีกร ชนะสิทธิ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูลซาฟุเราะห์ สาเฮาะ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานในโรงแรมสีเขียวที่มีต่อความพึงพอใจในงานวิชชุตา มาชู; ละออง รังสิมันตุชาติ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558แนวทางการสร้างมาตรฐานสปาอย่างมีความรับผิดชอบ :กรณีศึกษา โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปาวิชชุตา มาชู; กนกอร แซ่ลิ้ม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาด้วยแนวคิดบูติกและไลฟ์สไตล์โฮเต็ลเกิดศิริ เจริญวิศาล; ธนิถา แสงวิเชียร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2550รายงานผลการศึกษาปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : หัวข้อวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทยไพรัช วัชรพันธุ์; กิตติ เจิดรังสี; วีรศักดิ์ ตุลยาพร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557โครงการวิจัยการสำรวจคุณค่าผลิตภัณฑ์ของฝากจาก ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลายุพาวดี สมบูรณ์กุล; สุมนา ลาภาโรจน์กิจ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบระบบการจัดการด่านพรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลายุพาวดี สมบูรณกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยศศิวิมล สุขบท; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552จริยธรรมทางการตลาดของนักธุรกิจไทยศศิวิมล สุขบท; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555รายงานการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษากระบวนการสร้างรายได้และโอกาสในการมีงานทำของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลาเกิดศิริ เจริญวิศาล; อำพร วิริยโกศล; สุพัตรา โมกขกุล; ธีรศักดิ์ จินดาบถ; พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ; ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์; โดมพัชร บุญชู; ชุษณา ณ นคร; ปรารถนา หลีกภัย; ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555ปัจจัยค่าใช้จ่ายส่วนตัว และด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัชรี จรูญวงศ์; เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์; ณัฐสมันตร์ รังสี; วีณา แพฟืน; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหาดใหญ่; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง; สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2554โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาพัลลภัช เพ็ญจำรัส; วลักษ์กมล คงยัง; โสภิดา ส่งแสง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2553การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็เสาวนี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2009Evaluation of auto8grade grading softwareAree Limwudhikraijirath; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89