Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.023 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การใช้อัตลักษณ์เพื่อการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีณัฐมน ราชรักษ์; อธิณัฏฐ์ ด่านภัทรวรวัฒน์; Faculty of Hospitality and Tourism (Hospitality and Tourism Management); คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
2555การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาศูนย์กลางเศรษฐกิจนก เทศบาลนครยะลาวิวัฒน์ แซ่หลี; ห้าวหาญ ทวีเส้ง; Faculty of Hospitality and Tourism (Hospitality and Tourism Management); คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
2560Key Success Factors in Community - based Tourism: A Case Study of Koh Lone, PhuketChorpaka Buakaew; Faculty of Hospitality and Tourism (Hospitality and Tourism Management); คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
2557สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสปาเพื่อรองรับ AEC : กรณีศึกษา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่สุธินี ฤกษ์ขำ; มาฆฤกษ์ ชูช่วย; Faculty of Hospitality and Tourism (Hospitality and Tourism Management); คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
2559The Impact of Social Media on Customer Decision Making in the Tourist-Targeted real estate industry of Phuket / Yuwarat BoonyothayarnIlian Assenov; Yuwarat Boonyothayarn; Faculty of Hospitality and Tourism (Hospitality and Tourism Management); คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
2562การประเมินความพร้อมของแหล่งน้ำพุร้อน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนณารีญา วีระกิจ; เกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; Faculty of Hospitality and Tourism; คณะการบริการและการท่องเที่ยว