320 Thesis : [8] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการป้องกันภาวะกระดูกพรุนในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกตัดอัณฑะจิรวัฒน์ แซ่ตัน; อัสมาอ์ อาแซ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2555ผลของการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนต่อโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูขาวใหญ่ที่ถูกตัดรังไข่อุราพร วงศ์วัชรานนท์; ศุจิรัตน์ บุญรัศมี; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2554การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาโปรตีโอมิกซ์ของมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้วราภรณ์ พรหมวิกร; พิทักษ์ จันทร์ธรรมชาติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2553การสร้างเปลือกไข่ของกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; วานีตา พุฒวัจน์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2553ผลของการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนต่อระดับของโปรตีนพาร์วัลบูมินในกล้ามเนื้อหัวใจหนูเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่อุราพร วงศ์วัชรานนท์; วิมล วิรเกียรติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมียนิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; อิบรอฮีม ซาโยะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ของอายุกับการเปลี่ยนแปลงของพาร์วัลบูมินภายในหัวใจหนูศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8